Repræsentantskabsmøde 26. marts 2019

1 marts, 2019 9:53

Under henvisning til vedtægternes § 6 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde på Dronninglund Slot.

Tirsdag, den 26. marts 2019 kl. 18.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.

2a. Godkendelse af lønpolitik

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes §9:

§9 stk. 1 : På valg er:

Højer Yde Skaksen (kan ikke genvælges)

Erik Frederiksen (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.:

På valg er hhv. Beierholm og PWC (bestyrelsen indstiller til genvalg)

7. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelsen eller repræsentantskabsmedlemmer.

8. Eventuelt.

P.b.v. Højer Yde Skaksen