Repræsentantskabsmøde 21. marts 2018

22 februar, 2018 16:55

Under henvisning til vedtægternes §6 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde på Dronninglund Slot

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.
2a. Godkendelse af lønpolitik
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes §9:

§9 stk. 4 : (medlem med særlige revisionsmæssige kompetencer)
På valg er: Niels Jørgen Pedersen (kan ikke genvælges pga. alder)
Bestyrelsen foreslår valg af Inge Møller Ernst.

§9 stk. 1 : På valg er: Jens Kaasgaard (modtager ikke genvalg)
Herudover kan Inge Møller Ernsts plads komme på valg såfremt hun bliver valgt efter §9 stk. 4.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.:

På valg er hhv. Beierholm og PWC (bestyrelsen indstiller til genvalg)

7. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelsen eller repræsentantskabsmedlemmer.

Vedtægtsændringer

8. Eventuelt.

 

P.b.v. Højer Yde Skaksen

 

.