Risikomærkning af investeringsprodukt

Dronninglund Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over Dronninglund Sparekasses inddeling af investeringsprodukter.

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

 • I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obliga-tionens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer.
 • Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser og GARANTBEVISER.
 • For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt du er opmærksom på at:

 • Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
 • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
 • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
 • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
  ·          Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Oversigt over Dronninglund Sparekasses investeringsprodukter fordelt efter mærkningskategorierne grøn, gul og rød

Kategori Beskrivelse Investeringsprodukter
GRØN Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb.

Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.
 • Skatkammerbeviser.
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK.
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.
 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter.
 • Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter.
 • Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af SDO’er og SDRO’er.
 • Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut.
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit.
 GUL Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
 • Garantbeviser.
 • Andelsbeviser.
 • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.
 • Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked.
 • Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb.
 • Exchange Traded Notes, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb.
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR.
 • Udenlandske realkreditobligationer.
 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS).
 • Specialforeningsbeviser.
 • Strukturerede indlån.
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori.
 RØD Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.
 • Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsprodukt.
 • Pantebreve.
 • Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser).
 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser).
 • Certifikater, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb.
 • Exchange Traded Notes, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb.
 • Non-UCITS.
 • Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter m.v.
 • Strukturerede obligationer.
 • Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer
 • Renteswaps.
 • Swaptioner.
 • Aktieswaps og swaps på aktieindeks.
 • Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer).
 • Inflationsswaps.
 • Råvareswaps.
 • Total Return Swaps.
 • Contract For Difference (CFD’er).
 • Credit Default Swap (CDS’er).
 • Fremtidige renteaftaler (FRA’er).
 • Exchange Traded Funds (ETF’er).
 • Enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre økonomiske statistikker.
 • Ethvert andet instrument omfattet af bilag 5, nr. 4)- nr. 11) i lov om finansiel virksomhed.
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori.