Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Dronninglund Sparekasses regler for handel med værdipapirer

 1. Indledning
  Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Dronninglund Sparekasse. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel § 2, stk. 1.

Grundlaget for disse regler er bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2007 om værdipapirhandlerens udførelse af ordrer.

Dronninglund Sparekasse tilbyder handel med obligationer, og aktier og andre finansielle instrumenter. Du kan handle via Dronninglund Sparekasses filialer, telefonisk kontakt eller via Netbank. Hvis du handler via Netbank, gælder Dronninglund Sparekasses regler for handel med værdipapirer via netbank også. Dronninglund Sparekasse anbefaler som udgangspunkt ikke at anvende e-mails til ordreafgivelse, med mindre andet er specifikt aftalt. Dette skyldes, at ordreafgivelse betragtes som tidskritisk, og at emails i visse situationer ikke bliver modtaget og/eller læst straks.

Reglerne gælder også for professionelle kunder og godkendte modparter i det omfang, det er relevant jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Dronninglund Sparekasse har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter jfr. bekendtgørelsen om  investorbeskyttelse. Din kategori oplyses i særskilt brev.

 1. Afregningsprincipper

Der skelnes mellem følgende afregningsprincipper:

 • Strakshandel
 • Gennemsnitsordre
 • Markedsordre

I det efterfølgende omtales disse principper særskilt.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Køb og salg af finansielle instrumenter sker med Dronninglund Sparekasse som modpart.

 

2.1 Strakshandel

En strakshandel er karakteriseret ved, at handlen effektueres med Dronninglund Sparekasses handelsbeholdning som modpart, og kursen er aftalt forud for handlens gennemførelse. Strakshandel tilbydes i udvalgte papirer. Endvidere tilbydes handel på termin, dvs. med afvikling ud over to til tre børsdage. Afregningskursen vil være den aktuelle strakskurs reguleret med et terminstillæg/fradrag.

 

2.2 Gennemsnitsordre

En gennemsnitsordre afregnes til en vægtet gennemsnitskurs genereret på NASDAQ OMX København. Der tages udgangspunkt i ”15:30 Gennemsnit - Alle handler”, der er et vægtet gennemsnit af alle handler gennemført på eller indberettet til NASDAQ OMX København i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 15.30. På gennemsnitsordrer beregnes et tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation.

Eksekveres en ordre på denne måde, betragtes handlen som en gennemsnitskurshandel.

I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincip fraviges, og ordren vil blive afregnet som en markedsordre, hvorved handlen betragtes som en markedskurshandel. Af undtagelsestilfælde kan nævnes finansielle instrumenter, hvor der ikke er løbende handel, eller særlige markedssituationer som eksempelvis ved begrænset likviditet. Ved løbende handel forstås en kontinuerlig handel med en ikke ubetydelig omsætning, hvor der normalt på regelmæssig basis indenfor dagen tilbydes aktuelle priser.

En gennemsnitsordre kan kombineres med en limitering. Ved limitering skal der tages højde for Dronninglund Sparekasses tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation.

Dronninglund Sparekasse kan afvise at medtage ordren, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs.

 

2.3 Markedsordre

En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge et finansielt instrument til en kurs, der afspejler den aktuelle pris i markedet. Eksekveres en ordre på denne måde, betragtes handlen som en markedskurshandel. En markedsordre udføres oftest i én transaktion, men den kan handles delt, såfremt den er på mere end en handelspost, og kunden afregnes over flere omgange eller til et vægtet gennemsnit af de priser, der er opnået (anvendes fx ved store ordrer i forhold til likviditet). Markedsordrer, hvis limitering ikke følger handelspladsens regler med hensyn til kursspring, rundes ned til nærmeste korrekte kursspring ved købsordrer og rundes op til nærmeste korrekte kursspring ved salgsordrer. En markedsordre kan kun slettes, såfremt den endnu ikke er fuldt eksekveret på handelspladsen.

Dronninglund Sparekasse påtager sig intet ansvar for, at indlagte ordrer kan slettes. Markedsordrer kan indtastes i det omfang handelssystemet er åbent. Markedsordrer videreformidles som hovedregel udelukkende på danske børsdage og er aktive, indtil afslutningen på den pågældende handelsdag på handelspladsen. Ordrerne genaktiveres på næstkommende danske børsdag. Når ordren er eksekveret, fremsendes nota.

 

Der skelnes mellem to grupper af markedsordrer:

 • Markedsordrer med videreformidling direkte til en handelsplads
 • Øvrige/håndholdte markedsordrer

I det efterfølgende omtales disse to grupper af markedsordrer særskilt.

 

2.3.1 Markedsordrer med videreformidling direkte til en handelsplads

Markedsordrer med videreformidling direkte til en handelsplads benævnes DOR (Direct Order Routing).

Der skelnes mellem to grupper af ordretypen DOR:

 • Markedsordrer med videreformidling til NASDAQ OMX København og Stockholm
 • Markedsordrer med videreformidling til broker

Videreformidling til broker anvendes ved finansielle instrumenter, der ikke er noteret på NASDAQ OMX København og Stockholm. De to variationer beskrives særskilt. Fælles for dem er, at ordrer er gældende i 7 børsdage, medmindre andet er aftalt.

Ved ordretypen DOR afgives ordrer altid med limitering. Ved en limiteret købsordre, skal der angives den højeste kurs, ordren ønskes afregnet til. Ved en limiteret salgsordre, skal der angives den laveste kurs, som ordren ønskes afregnet til. Limiterede ordrer kan eksekveres i døgnets 24 timer afhængig af lokale handelsforhold, dog kun indenfor åbningstiden på den aktuelle handelsplads. Limiteringen kan ændres, når handelssystemet er åbent, såfremt ordren endnu ikke er fuldt eksekveret på handelspladsen. Dronninglund Sparekasse kan afvise at medtage ordren, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs.

 

2.3.1.1 Markedsordrer (DOR) til NASDAQ OMX

Ved valg af ordretypen DOR til NASDAQ OMX, bliver ordren formidlet direkte videre til handel på NASDAQ OMX København og Stockholm. Er det hensigtsmæssigt for kunden, kan ordren herfra videreformidles til andre handelspladser for derved at opnå den bedst mulige kurs (Smart Order Routing).

Nedenfor beskrives de væsentligste begreber i forbindelse med ordretypen DOR til NASDAQ OMX.

 

2.3.1.1.1 Ordrebog

Ordrebogen for en aktie eller et investeringsforeningsbevis er samlingen af købsordrer og salgsordrer samt øvrige informationer, der knytter sig hertil.

 

2.3.1.1.2 Handelspost og senest handlet kurs

Handelspoststørrelsen for samtlige ordrebøger på NASDAQ OMX København og Stockholm er 1, hvilket betyder, at samtlige handler opdaterer senest handlet kurs.

 

2.3.1.1.3 Kursspring

Kursspring er udtryk for hvor stor forskel, der minimum skal være på købs- og salgsprisen, og hvor meget kursen skal ændres med pr. gang.

Et kursspring på 1 betyder, at kursen på en ordre kan sættes i hele kroner fx 2.166 og 2.167. Et kursspring på 0,5 vil sige, at kursen på en ordre kan springe med 0,50 kr. ad gangen fx 505,50 og 506,00. De til enhver tid gældende kursspring for de enkelte ordrebøger, kan findes på NASDAQ OMX’ hjemmeside nasdaqomxnordic.com. Informationen kan også fås via din rådgiver.

 

2.3.1.1.4 Handelsdagen på NASDAQ OMX København og Stockholm

Handelsdagen på NASDAQ OMX begynder med en 1-times åbningsperiode, som afsluttes med en åbningsprocedure, hvor åbningskursen beregnes.

Perioden kaldes før-handel eller prehandel.

Ordrer indlagt mellem kl. 8.45 og kl. 9.00 vil komme med i åbningsproceduren, ligesom limiterede handler, der løber over flere handelsdage, vil blive medtaget i åbningsproceduren.

Efter åbningsproceduren går ordrebøgerne over til kontinuerlig handel. Den kontinuerlige handel går fra kl. 9.00 til kl. 16.55 i København og i Stockholm til kl. 17.25. Investeringsforeningsbeviser noteret i København går i kontinuerlig handel kl. 9.45. I udvalgte aktier er der ligeledes en auktion fra kl. 13.30 til ca. kl. 13.35, hvor indlagte ordrer vil være aktive.

Handelsdagen slutter med en lukkematch, der foregår fra kl. 16.55 til kl. 17.00 i København og fra kl. 17.25 til kl. 17.30 i Stockholm. Ordrebøgerne matches fra henholdsvis kl. 17.00 i København og kl. 17.30 i Stockholm, og frem til alle bøger er matchet. Herefter ophører handlen. De norske aktier handlet i Stockholm følger handelsdagen på Oslo Børs.

 

2.3.1.1.5 Fra ordre til handel

Under kontinuerlig handel prioriteres ordrer i en bestemt rækkefølge:

 • Prioriteret modpart
 • Bedste kurs
 • Tidspunkt for hvornår ordren blev lagt ind i ordrebogen

Handlerne effektueres ved, at der er ens eller overlappende kurs på købs- og salgsordrerne. Ordren med højeste købspris eller laveste salgspris bliver effektueret først.

Handelskursen bestemmes ud fra tidsrækkefølgen, det vil sige at den første registrerede ordre bestemmer handelskursen.

 

2.3.1.2 Markedsordrer (DOR) til broker

Ved valg af ordretypen DOR til broker, bliver ordren formidlet direkte videre til en broker og herfra direkte ud på den pågældende handelsplads. Reglerne for åbningstid, auktioner, kursspring og handelspoststørrelse følger reglerne for den enkelte børs.

 

2.3.2 Øvrige/håndholdte markedsordrer

En markedsordre, der ikke videreformidles direkte, kan enten eksekveres med Dronninglund Sparekasses handelsbeholdning som modpart eller blive lagt ud på den aktuelle handelsplads. I det omfang det ikke er muligt at afregne en markedsordre fuldt ud, forbeholder Dronninglund Sparekasse sig ret til at delafregne ordren. En markedsordre, der ikke videreformidles direkte, kan kombineres med en limitering. Ved limitering skal der tages højde for Dronninglund Sparekasses tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation. Limiterede ordrer kan eksekveres i døgnets 24 timer afhængig af lokale handelsforhold, dog kun indenfor åbningstiden på den aktuelle handelsplads. Limiteringen kan ændres, såfremt ordren endnu ikke er fuldt eksekveret på handelspladsen.

Dronninglund Sparekasse kan afvise at medtage ordren, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs. Dronninglund Sparekasse kan endvidere afvise at medtage ordren, hvis Dronninglund Sparekasse ikke har mulighed for at handle papiret via Dronninglund Sparekasses handelsplatform eller opbevare det i Dronninglund Sparekasses depotbank.

Markedsordrer, der ikke videreformidles direkte, er som udgangspunkt gyldige i 10 børsdage. Er ordren afgivet via rådgiver, er standard løbetid dog samme børsdag.

 

 1. Ordrer i aktier og investeringsforeningsbeviser

 

3.1 Aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på NASDAQ OMX København

For aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på NASDAQ OMX København benyttes følgende afregningsprincipper:

 • Strakshandel* (udvalgte aktier)
 • Gennemsnitsordre
 • Markedsordre

* Priserne stilles med udgangspunkt i bedste bud/udbud på NASDAQ OMX København.

 

3.2 Aktier noteret på NASDAQ OMX Stockholm

For aktier og investeringsforeningsbeviser noteret på NASDAQ OMX Stockholm benyttes følgende afregningsprincipper:

 • Strakshandel* (udvalgte aktier)
 • Markedsordre**

* Priserne stilles med udgangspunkt i bedste bud/udbud på NASDAQ OMX Stockholm.

** Markedsordrer, der ikke videreformidles direkte, og som er modtaget på danske børsdage før kl. 17.30, vil blive taget under ekspedition samme dag, ordrer modtaget efter kl. 17.30 vil senest blive taget under ekspedition næstkommende danske børsdag. Ordrer søges taget under ekspedition indenfor 10 minutter efter modtagelsen og afregnes hvis muligt.

 

3.3 Aktier noteret på andre markeder end NASDAQ OMX København og Stockholm

For aktier noteret på andre markeder end NASDAQ OMX København og Stockholm benyttes følgende afregningsprincipper:

 • Strakshandel* (udvalgte aktier)
 • Markedsordre**

* Priserne stilles med udgangspunkt i bedste bud/udbud på den primære børs.

** Markedsordrer, der ikke videreformidles direkte, og som er modtaget på danske børsdage før kl. 17.30, vil blive taget under ekspedition samme dag, ordrer modtaget efter kl. 17.30 vil senest blive taget under ekspedition næstkommende danske børsdag. Ordrer søges taget under ekspedition indenfor 10 minutter efter modtagelsen og afregnes hvis muligt.

 

3.4 Unoterede aktier og alternative markedspladser i Danmark

For unoterede aktier benyttes følgende afregningsprincip:

 • Markedsordre*

* Markedsordrer, der ikke videreformidles direkte, og som er modtaget på danske børsdage, vil blive taget under ekspedition senest næstkommende danske børsdag.

 

 1. Ordrer i obligationer

Markedsordrer i obligationer håndteres udelukkende som øvrige/håndholdte markedsordrer.

 

4.1 Obligationer noteret på NASDAQ OMX København

For obligationer noteret på NASDAQ OMX København benyttes følgende afregningsprincipper:

 • Strakshandel*

(udvalgte obligationer)

 • Markedsordre**

* Priserne stilles med udgangspunkt i bedste bud/udbud på NASDAQ OMX København, eventuelt med et tillæg/fradrag i henhold til gældende Prisinformation.

** Markedsordrer, der er modtaget på danske børsdage før kl. 15.30, vil blive taget under ekspedition samme dag, ordrer modtaget efter kl. 15.30 vil senest blive taget under ekspedition næstkommende danske børsdag. Ordrer søges taget under ekspedition indenfor 10 minutter efter modtagelsen og afregnes hvis muligt.

 

4.2 Obligationer ikke noteret på NASDAQ OMX København

For aktier noteret på andre markeder end NASDAQ OMX København benyttes følgende afregningsprincip:

 • Markedsordre*

* Markedsordrer, der er modtaget på danske børsdage før kl. 15.30, vil blive taget under ekspedition samme dag, ordrer modtaget efter kl. 15.30 vil senest blive taget under ekspedition næstkommende danske børsdag. Ordrer søges taget under ekspedition indenfor 10 minutter efter modtagelsen og afregnes hvis muligt.

 

 1. Ordrer i øvrige finansielle instrumenter
 • Markedsordre*

* Markedsordrer kan udelukkende afgives via rådgiver og handles efter individuel aftale.

 

 1. Valutaafregning

Handler afregnes i danske kroner, med mindre andet er aftalt som fx afregning over kundens valutakonto. Ved handel med finansielle instrumenter denomineret i en anden valuta end danske kroner, fastsættes valutakursen som udgangspunkt på handelsdagen eller efterfølgende handelsdag til Nationalbankens notering reguleret med et kurstillæg/-fradrag i henhold til gældende Prisinformation. I særlige tilfælde kan valutakursen fastlåses i umiddelbar forlængelse af handlen efter ønske fra kunden med et kurstillæg/-fradrag i henhold til gældende Prisinformation.

 

 1. Handel udenfor NASDAQ OMX Københavns åbningstid

For handel med finansielle instrumenter, efter at markedet på NASDAQ OMX København er lukket, stiller Dronninglund Sparekasse strakskurser i udvalgte danske papirer. Strakskurser i aktier tager udgangspunkt i den officielle lukkekurs kl. 17.00. Strakskurser i obligationer tager udgangspunkt i kursniveauet kl. 17.00. Da der ikke eksisterer et officielt marked for danske papirer efter kl. 17.00, vil eventuelle kursbevægelser alene bero på Dronninglund Sparekasses subjektive vurdering af nyheder og informationer, som vurderes at have kurspåvirkning, og som vurderes at få betydning for åbningskursen næstkommende handelsdag. Dronninglund Sparekasse skal kunne gøre rede for, hvilke forhold der tilsiger, at markedskursen er ændret efter kl. 17.00.

 

 1. Præmiering

Dronninglund Sparekasse modtager præmiering fra en række samarbejdspartnere som følge af, at Dronninglund Sparekasses kunder investerer i et eller flere produkter fra disse samarbejdspartnere. En summarisk oversigt af de til enhver tid gældende vilkår for præmiering kan fås via din rådgiver. Såfremt det ønskes, giver Dronninglund Sparekasse detaljerede oplysninger om den præmiering, der modtages fra Dronninglund Sparekasses samarbejdspartnere, herunder den aktuelle provisionssats pr. investeringsprodukt.

 

 1. Annullering af ordrer og handler

 

9.1 På kundens foranledning

Handler og afgivne ordrer kan som udgangspunkt ikke annulleres. Annullering af afgivne ordrer vil kunne ske i det omfang, disse ikke er under ekspedition. Dronninglund Sparekasse påtager sig intet ansvar for, at en afgivet ordre kan annulleres inden gennemførelsen.

 

9.2 På Dronninglund Sparekasses foranledning

Dronninglund Sparekasse forbeholder sig ret til under særlige omstændigheder ikke at effektuere en ordre modtaget fra en kunde.

Særlige omstændigheder kan være begrænset adgang for Dronninglund Sparekasse til det pågældende marked, illikviditet i instrumentet eller betydelig kursforskel mellem købs- og salgspris. Dronninglund Sparekasse kan i disse tilfælde vælge at udsætte eller annullere ordren. Hvis ordren annulleres, vil kunden modtage særskilt besked herom.

I relation til Dronninglund Sparekasses strakskurser kan Dronninglund Sparekasse til enhver tid vælge at suspendere muligheden for handel.

Dronninglund Sparekasse kan ligeledes annullere en indgået handel, hvis der er tale om åbenlyse fejl, og/eller hvis handelspladsen af samme årsag anmoder banken om at slette en eller flere handler.

 

 1. Kontantforbehold og forudsætninger for gennemførsel af handler

Ved kundens køb er Dronninglund Sparekasses levering af finansielle instrumenter betinget af, at Dronninglund Sparekasse modtager endelig betaling af afregningsbeløbet på afviklingsdagen.

Ved kundens salg af finansielle instrumenter er Dronninglund Sparekasses betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Dronninglund Sparekasse får ubetinget ejendomsret over de finansielle instrumenter på afviklingsdagen. For finansielle instrumenter registreret i Værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først kan disponeres over disse på den tilhørende VP-konto den anden børsdag efter afviklingen.

Finansielle instrumenter registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over finansielle instrumenter, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte finansielle instrumenter, der endnu ikke er til kundens disposition.

Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga. manglende betaling eller levering, kan kunden være erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

 

 1. Indsigelser vedrørende nota

Eventuelle indsigelser mod indholdet af den fremsendte nota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og Dronninglund Sparekasse skal omgående underrettes, hvis notaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Dronninglund Sparekasse ikke kan holdes ansvarlig for et eventuelt tab, som kunne være undgået, såfremt Dronninglund Sparekasse var blevet underrettet i tide.

 

 1. Prisinformation

Kunden betaler kurtage, udenlandske omkostninger og i enkelte tilfælde et tillæg/fradrag til kursen. Kurtagen afhænger af, hvilket finansielt instrument og beløbsstørrelsen der handles. Kurtagen beregnes som en procentdel af kursværdien, dog således at kurtagen minimum udgør et fast beløb uanset handlens størrelse. Afhængig af handelstype kan der forekomme tillæg eller fradrag til kursen, hvilket vil fremgå af notaen. Dronninglund Sparekasses aktuelle satser og størrelser for kurtage, minimumskurtage, tillæg/fradrag, udenlandske omkostninger mm. kan fås via din rådgiver.

På Dronninglund Sparekasses hjemmeside findes der kurser for udvalgte finansielle instrumenter. Kurserne er som hovedregel op til 15 minutter forsinkede og derfor kun informative. Ved henvendelse til Dronninglund Sparekasse kan den aktuelle handlekurs stilles.

 

 1. Ændring af betingelserne

”Betingelser for handel med finansielle instrumenter” kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for kunden. Dronninglund Sparekasse kan derudover ændre ”Betingelser for handel med finansielle instrumenter” med et varsel på 8 dage. Varsel om ændring af ”Betingelser for handel med finansielle instrumenter” sker via din rådgiver. De til enhver tid gældende vilkår kan fås via din rådgiver.

 

 1. Ikrafttrædelse

Disse ”Betingelser for handel med finansielle instrumenter” gælder fra 6. oktober 2014.
Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74a, 1850 Frederiksberg C har givet Dronninglund Sparekasse tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed