Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelse af fondsordrer

 

Indledning
Når Dronninglund Sparekasse udfører en fondsordre for en kunde, sker det, hvis ikke andet er aftalt med kunden, altid i henhold til sparekassens ordreudførselspolitik.

Dronninglund Sparekasse søger altid det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og øvrige forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution)

Specifikke instrukser fra kunden
Hvis der foreligger specifikke instrukser fra kunden, udfører Dronninglund Sparekasse ordren efter instruksen. Udførelse af ordrer i henhold til denne specifikke instruks kan medføre, at Dronninglund Sparekasse forhindres i at opfylde sin best execution-forpligtelse.

Faktorer der tillægges betydning ved fastlæggelsen af best execution
For at opnå best execution tager Dronninglund Sparekasse hensyn til alle de faktorer, der sætter Dronninglund Sparekasse i stand til at levere det bedst mulige resultat for så vidt angår det samlede vederlag, der består af prisen for det finansielle instrument og alle udgifter som er direkte knyttet til udførelsen af ordren. Faktorer som hurtighed, sandsynligheden for at kunne udføre ordren og afviklingen heraf, ordrens størrelse og art, markedsvirkning og andre implicitte transaktionsomkostninger gives kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå bedst mulige resultat for så vidt angår det samlede vederlag.

Handelssteder
Ved gennemførelse af ordrer i henhold til denne ordreudførselspolitik, benytter Dronninglund Sparekasse en række handelssteder, der sætter Dronninglund Sparekasse i stand til til stadighed at opnå det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordrer. En komplet liste over de samarbejdspartnere/handelssteder Dronninglund Sparekasse benytter kan ses på sparekassens hjemmeside.

Udførelse af ordrer uden om et reguleret marked eller en Multilateral Handelsfacilitet (MHF)
For at opnå best execution kan Dronninglund Sparekasse vælge at udføre kundens ordre uden om et reguleret marked eller en MHF.

Når kunden accepterer nærværende ordreudførselspolitik, accepterer kunden således også, at Dronninglund Sparekasse kan udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF.

Samarbejdspartnere
Ved eksekvering af kundens ordre har Dronninglund Sparekasse indgået aftale om videresendelse af ordren med en række danske og udenlandske værdipapirhandlere, som har medlemskab af relevante handelssteder. Liste over de væsentligste samarbejdspartnere og handelssteder Dronninglund Sparekasse benytter ved eksekvering af fondsordrer kan ses på sparekassens hjemmeside.

Revurdering af ordreudførselspolitikken
En gang årligt vurderer Dronninglund Sparekasse, om ordreudførselspolitikken fungerer efter hensigten og afhjælper eventuelle mangler. Dronninglund Sparekasse vurderer regelmæssigt, om de samarbejdspartnere, der er en del af denne ordreudførselspolitik, til stadighed er i stand til at give det bedst mulige resultat for kunden.

Ordreudførselspolitikken er gældende fra den 1. november 2007.