Aftale om handel med værdipapier

Aftale om handel med finansielle instrumenter

Mellem

Kunden [kundens navn, adresse og cpr. nr./cvr. nr.]

og

Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund – cvr.nr. 5894 3010

under ét i det følgende kaldet

Parterne

er der aftalt følgende vilkår om handel med finansielle instrumenter:

Formålet med aftalen:

Formålet med denne aftale er at fastlægge Parternes væsentligste rettigheder og pligter i
forbindelse med

 • Sparekassens eventuelle ydelse af investeringsrådgivning til Kunden og
 • Sparekassens udførelse eller formidling af ordrer afgivet af Kunden uden investeringsrådgivning

Parternes rettigheder og forpligtelser afhænger af, om Kunden er kategoriseret som en detailkunde eller en professionel kunde. Brev om kategorisering modtages særskilt fra Sparekassen. Professionelle Kunder opnår ikke samme beskyttelse som detailkunder. Handles der for eksempel finansielle instrumenter uden investeringsrådgivning foretages der ingen hensigtsmæssighedstest for professionelle kunder.

Denne aftale suppleres af en række bilag afhængig af, hvilke finansielle instrumenter Kunden ønsker at handle, ligesom Kundens valg af handelsmetode har indflydelse på hvilket aftalegrundlag, der vil være gældende mellem Parterne. Se nærmere nedenfor.

Sparekassen er berettiget til at lægge kundens oplysninger til grund for rådgivningen. Sker der ændringer i de oplysninger, der ligger til grund for Sparekassens nvesteringsrådgivning i henhold til denne aftale, er Kunden forpligtet til at oplyse Sparekassen herom.

Handel med finansielle instrumenter med investeringsrådgivning eller porteføljepleje

Oplysninger om Kunden
Som grundlag for Sparekassens ydelse af investeringsrådgivning eller porteføljepleje skal der foreligge en række oplysninger om Kundens

 • kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse,
 • finansielle situation og
 • investeringsformål

Disse oplysninger er nødvendige for at Sparekassen kan anbefale Kunden den egnede
værdipapirhandel og/eller de egnede finansielle instrumenter.

Hvis Kunden ikke oplyser Sparekassen om de nævnte forhold, må Sparekassen ikke yde
investeringsrådgivning eller porteføljepleje.

Egnethedstest
På baggrund af de meddelte oplysninger påhviler det Sparekassen at sikre at,

 • Kunden har den fornødne erfaring og det fornødne kendskab til at kunne forstå risiciene ved transaktionen eller porteføljeplejen,
 • Kunden er finansielt i stand til at bære de med handlen forbundne investeringsrisici i overensstemmelse med investeringsformålet og at
 • den konkrete transaktion, der anbefales eller udføres, opfylder Kundes investeringsformål.

Til sikring heraf vil Kunden blive bedt om at besvare en række spørgsmål til afklaring af, hvilken risikoprofil og risikovillighed Kunden har i relation til investeringen. Analysen af Kundens og Sparekassens oplysninger betegnes ”Egnethedstest”.

Ovenstående oplysninger og egnethedstesten dokumenteres ved følgende bilag:

 • Situationsbeskrivelse med oplysning om Kundens forhold (finansiel situation, risikoprofil m.v.)
 • Investeringsforslag

Investeringsforslaget kan indeholde en anbefaling af investering i konkrete finansielle instrumenter (investeringsrådgivning).

Hvis forslaget alene indeholder en mere overordnet anbefaling af investering i forskellige typer af finansielle instrumenter herunder et forslag til fordeling af investeringen på disse typer af finansielle instrumenter, er der ikke tale om investeringsrådgivning.

Når egnethedstesten er foretaget, vil disse bilag udgøre en integreret del af denne basisaftale.

Handel uden investeringsrådgivning
Er der ikke udført en egnethedstest kan Sparekassen ikke yde investeringsrådgivning eller
porteføljepleje for kunden. I disse tilfælde handles efter følgende regler.

Hensigtsmæssighedstest
Anmoder Kunden om at få udført eller formidlet en ordre vedrørende komplekse finansielle
instrumenter anmoder Sparekassen Kunden om at oplyse om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den type produkt eller det investeringsområde, Kunden efterspørger. Formålet hermed er at sikre, at Kunden forstår de risici, der er forbundet med den type produkt eller det investeringsområde, det drejer sig om.

Finder Sparekassen, at det produkt eller den ydelse, Kunden anmoder om ikke er
hensigtsmæssig for Kunden er Sparekassen i forbindelse med handlen forpligtet til at gøre
Kunden udtrykkeligt opmærksom på dette.

Hensigtsmæssighedstest gennemføres kun for detailkunder.

Ordreudførelse (”execution only”)
Ved handel med følgende finansielle instrumenter kan Kunden - på egen hånd og uden at modtage investeringsrådgivning og uden at få foretaget en hensigtsmæssighedstest - indgå aftaler om og afgive ordrer om handel:

 • aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked,
 • pengemarkedsinstrumenter, obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument,
 • andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS)

Der er tale om ordreudførelse, hvis Kunden på eget initiativ afgiver en specifik instruks, idet Sparekassen da er forpligtet til at udføre ordren efter instruksen.

Denne situation kan forekomme såvel ved Kundens telefoniske eller personlige henvendelse til Sparekassen samt ved Kundens gennemførelse af handel med finansielle instrumenter via Portalbank.

Kunden accepterer, at der ved handel som ordreudførelse ikke påhviler Sparekassen nogen pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og at Kunden derfor ikke nyder den beskyttelse, der ligger i at få foretaget en egnethedstest eller en hensigtsmæssighedstest.

Hvis Kunden ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion anbefaler anbefales det, at Kunden kontakter Sparekassen.

Gebyrer:
Ved handel med finansielle instrumenter betales Sparekassens til enhver tid gældende gebyrer.

Risiko:
Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab. Kunden accepter at være bekendt med, at investering i finansielle instrumenter indebærer risiko for tab, der bl.a. kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af de finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation.

Opsigelse:
Aftalen kan uden varsel skriftligt opsiges af Kunden. Indgåede, men endnu ikke afviklede
transaktioner vil være omfattet af aftalen til disses ophør.

Aftalen ophører automatisk ved død, meddelelse om værgemål, konkurs eller anden bobehandling.

Sparekassen kan skriftligt opsige aftalen med 8 dages varsel.

Disse bilag udgør en integreret del af denne aftale.

 • Almindelige betingelser for handel med værdipapirer
 • Almindelige forretningsbetingelser
 • Ordreudførelsespolitik

Aftalen vil blive suppleret af yderligere bilag (aftaler) afhængig af hvilke konkrete finansielle instrumenter Kunden ønsker at benytte – også disse aftaler vil udgøre en integreret del af nærværende aftale.

Sparekassen er berettiget til at give Kunden oplysning om generelle regler på Sparekassens hjemmeside.

Kundens accept
Undertegnede/Jeg/Vi erklærer hermed at have læst, forstået og accepteret de til denne aftale knyttede vilkår. Dette gælder også vilkåret om, at Sparekassen er berettiget til at handle uden for et reguleret marked som omtalt i bilaget om ordreudførelsespolitik.

Ved sin underskrift nedenfor samtykker Kunden til, at bilagene tilhørende denne aftale – som ikke er personligt rettet til Kunden - leveres til Kunden via Sparekassens hjemmeside på adressen www.dronspar.dk samt at Sparekassen kan varsle ændringer i reglerne på samme hjemmeside. Reglerne kan til enhver tid fås på papir ved henvendelse til Sparekassen.
Tid og sted:

Kundens underskrift     Dronninglund Sparekasse