Forrentningspolitik for garantbeviser

Forrentning af garantkapital

Forrentningspolitik for forrentning af garantkapital

Ifølge sparekassens vedtægter:

§2 stk. 3 Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet, til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på max. 6,25 %. Renten forfalder til betaling en gang årligt og overføres automatisk til en løbende konto i Sparekassen.

Det er Sparekassens politik, at den faktiske årlige rente på garantkapitalen for 2019 fastsættes til 3,75 %.

Den faktiske årlige forrentning af garantkapitalen besluttes en gang årligt i forbindelse med Sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde og udbetales umiddelbart herefter. Repræsentantskabet kan ikke fastsætte en højere forrentning end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

Sparekassens plan for den årlige forrentning kan fraviges, hvis overskuddet, de frie reserver eller Sparekassens økonomiske stilling i øvrigt tilsiger dette.

Forrentningspolitikken er fastsat af bestyrelsen og udtrykker bestyrelsens ønske for forrentningen af garantkapitalen. Forrentningspolitikken er vedtaget af bestyrelsen den 20. november 2018 og kan efterfølgende ændres af bestyrelsen. Den til enhver tid gældende forrentningspolitik fremgår af Sparekassens hjemmeside.