Garant

At være GARANT

Du bliver garant ved at indskyde minimum kr. 5.000 i garantkapital

Generelle vilkår for tegning af garantbeviser

 • Der skal mindst tegnes for kr. 5.000 i garantbeviser, herefter i fold af kr. 1.000.
 • Garantkapitalen er ansvarlig kapital og dermed ikke dækket af Indskyder-garantifonden, som alene dækker indlånsmidler. d.v.s pengene kan være hel eller delvis tabt, hvis Sparekassen måtte gå konkurs.
 • Ifølge reglerne om risikomærkning af investerings produkter skal det oplyses at garantbeviser er risikomærket som gule. Læs mere om Risikomærkning af investeringsprodukter.
 • Der er begrænsninger på, hvor meget den enkelte garant kan indskyde både i henhold til Sparekassens vedtægter og i henhold til Sparekassens etiske regler.

Rentevilkår for garantbeviser

 • Renten på garantbeviser forfalder til udbetaling én gang årligt og overføres automatisk til en løbende konto i Sparekassen. Jævnfør Sparekassens vedtægter § 2 er Sparekassen berettiget, men ikke forpligtiget til at forrente garantbeviser.
 • Iflg. ny lovgivning skal vi oplyse vores forrentningspolitik for vores garantkapital. Sparekassens forrentningspolitik for garantbeviser er pt. fastsat til 3,75% p.a.. De oplyste satser er Sparekassens forventninger og vi forbeholder os ret til at fravige disse forventninger.

Repræsentantskabet

 • Garanterne vælger hvert fjerde år et repræsentantskab. Repræsentantskabet har i dag 30 medlemmer. Alle myndige garanter kan opstille til valget. Garanterne har 1 stemme pr. kr. 1.000 garantkapital - dog max. 20 stemmer. Repræsentantskabet er Sparekassens øverste myndighed.

Indløsning af garantbeviser

 • Garantbeviser kan kun indløses ved at udfylde en ansøgning til Sparekassens bestyrelse, som herefter behandler ansøgningen. Bestyrelsen behandler ansøgninger om udbetalinger 4 gange årligt. Primo marts, juni, september og december. Straks efter behandlingen modtager ansøgerne svar på deres ansøgning. Jævnfør sparekassens vedtægter § 3, stk. 2, gør vi opmærksom på at sparekassen IKKE er forpligtet til at indløse garantkapital.

Rettigheder ved at være garant
Generelle rettigheder ved at være garant

 • Modtagelse af to årlige blade fra Sparekassen.
 • Fra 18 år: Invitation til årligt garantmøde inkl. spisning.
 • Fra 18 år: Stemmeret til Repræsentantskabs-valget og dermed indflydelse på Sparekassens ledelse.
 • Intet kontogebyr på løbende konto.

Det er naturligt at være garant, når du er kunde:

Hvorfor skal du være garant..?

 • Fordi du får en god rente på garantbeviserne.
 • Fordi garantbeviser giver delvis ret til at blive Spar S-kunde med en række fordele.
 • Fordi det er en naturlig del af at være kunde i en Sparekasse, at man også er garant. Du sikrer at Sparekassen er og forbliver solid, hvilket bevirker at vi bedre kan servicere dig og give dig de bedste priser.

Er der risiko ved at købe garantbeviser..?

 • Ja, hvis Sparekassen går konkurs, så er der risiko for at miste garantbeviserne. Dette behøver dog ikke at være tilfældet.